Activiteiten

In Almen werken we met werkgroepen

Lopende projecten

Er is een werkgroep gestart om de wandel- en fietspaden in en rond Almen in kaart te brengen. Hierbij wordt gekeken wat er nodig is om het toeristisch aantrekkelijk te maken. Te denken valt aan bewegwijzering en straatmeubilair.

Dit alles wordt in een plan omgezet waar en sponsor voor gezocht wordt die, samen met de gereserveerde gelden van de VAB, voor de uitvoering kan zorgdragen.

Gerealiseerde projecten

Open dag De Linde

Berkelweg

Alle mensen die meegeholpen hebben met het inrichten van de parkeerplaats bij het zwembad, willen wij via deze weg heel hartelijk bedanken.
Speciaal woord van dank voor Loonbedrijf Almen Harfsen, die hun mini-kraan belangeloos ter beschikking hebben gesteld.

Het gebied vroeg om een duidelijkere inrichting, daar de beschikbare ruimte op drukke dagen niet efficiënt gebruikt werd. Samen met de gemeente is hiervoor een plan uitgewerkt. Voor het nieuwe seizoen ligt het er mooi bij.

Van de gemeente vragen we nog een verwijzing voor langparkeerders, zodat deze niet op/rond het schoolplein hoeven te staan. 

Het resultaat mag gezien worden!

In Almen is sinds 2014 een WhatsApp buurtpreventie gestart. De bedoeling van dit snelle berichtenverkeer is dat buurtbewoners elkaar snel kunnen informeren over onraad, inbrekers etc. en de vluchtroute van de daders kunnen volgen.

Uitgangspunt van de buurtpreventie is, dat de SAAR regels in acht worden genomen.

  • S = Signaleren
  • A= Alarmeren, dit is bij een verdachte situatie eerst 112 bellen
  • A= Appen naar de leden van de whats app groep en daarin vermelden dat je 112 gewaarschuwd hebt
  • R= Reageren, al dan niet besluiten om met de buren op het onraad af te gaan 

De politie die op 112 uitrukt zal altijd weer contact opnemen met de melder van het onraad. Het is dan dus de bedoeling dat deze door de andere leden van de groep op de hoogte is gehouden van waar de inbreker zich begeeft.

Daarnaast is een whats app buurtpreventie het meest succesvol wanneer het alleen voor onraad gebruikt wordt. Komt er dan een bericht uit de groep dan wordt die meteen serieus genomen.

De telefoonnummers van de groepsbeheerders zullen we periodiek ook in de Almenak publiceren zodat mensen die niet over Whats app beschikken toch onraad kunnen melden zodat anderen met dit systeem inbrekers kunnen volgen.

Er zijn 5 groepen geformeerd en het dorp is over deze groepen verdeeld. Elke groep kan maximaal 50 personen bevatten. Mocht een groep meer dan 50 aanmeldingen hebben dan wijst de groepsbeheerder een 2e beheerder aan.

Elke beheerder zal ook de gegevens van de 4 andere beheerders aan zijn/haar groep toevoegen zodat heel het dorp een fractie na de eerste melding geïnformeerd wordt.

Een ieder die mee wil doen met de Whats app buurtpreventie kan zich rechtstreeks aanmelden bij de groepsbeheerder van de straat waarin hij/zij woont.

Voor meer informatie klik door naar deze instructiefilm

Dorpsplan

In de jaarvergadering van 10 april 2013 is het geactualiseerde dorpsplan vastgesteld. Dit nadat het concept een maand ter inzage heeft gelegen en de ontvangen reacties zijn verwerkt. Als basis voor de actualisatie diende de onderwerpen die op de jaarvergadering van 2012 zijn opgehaald. Zo ook de wensen die zijn geuit bij onze stand tijdens de Kerstmarkten van 2011 en 2012.

Na de zomer is gewerkt om van de ruwe tekst weer een boekwerkje te maken. Het boekje zal onder meer worden aangeboden aan de gemeenteraadsfracties.

Kernwethouder Jan Kottelenberg mocht onlangs het eerste exemplaar in ontvangst nemen. De gemeente heeft middels een subsidie bijgedragen aan de actualisatie van het dorpsplan.

Overhandiging

U kunt hier het Dorpsplan 2013 - 2018 nalezen.

Hieronder de link naar het tekstdocument. (printvriendelijke versie)

Dorpsplan actualisatie 2013-2018

Berkeldal

De Berkel mag tussen Almen en Zutphen weer meanderen. Daardoor wordt het water schoner en het Berkeldal natuurlijker. Ook komt er meer gelegenheid voor recreatie. Het zwembad krijgt meer ruimte voor de ligweide en de Berkel is straks beter bereikbaar vanuit het centrum van Almen. De stuwen Besselink en Warken worden passeerbaar voor vissen.

Klik hier om naar een informatiefilm van het Waterschap te gaan, met daarin Joost Dijksman en Jan Tuitert aan het woord.

Verwijderen rioolwaterleiding van Lochem naar Zutphen

Het waterschap verwijdert in de eerste helft van 2013 de rioolwaterleiding in het Berkeldal tussen Lochem en Zutphen. Deze leiding is niet meer in gebruik sinds 2012. Toen is een nieuw (gescheiden) rioolwatertransportsysteem aangelegd. Met het verwijderen van de oude oude leiding komt er ruimte om delen van de Berkel tussen Zutphen en Lochem weer te laten kronkelen. De werkzaamheden duren tot november 2013.
Voor meer informatie hierover, klik dan door naar: http://www.wrij.nl/

Glasvezel

In de tweede helft van 2016 is de gemeente Lochem bezig geweest om samen met het bedrijf CIF te komen tot de aanleg van een glasvezelnetwerk in het buitengebied van Lochem.
In dat verband is steeds regionaal opgetrokken met de Achterhoekse gemeenten.

Het probleem, waar men op dit moment tegenaan loopt, is, dat CIF geen definitieve planning kan afgeven voor wat betreft de vraagbundeling en de aanleg van het glasvezel netwerk voor het merendeel van de gemeenten in de Achterhoek.
De reden hiervan zou zijn dat CIF bij de aanleg wordt geconfronteerd met hogere aanlegkosten. CIF heeft in gesprek met de Achterhoekse gemeenten uitgelegd wat de oorzaken zijn en aangegeven eerst onderzoek te gaan doen naar de mogelijkheden om deze kosten op te vangen.


Berkelland en Winterswijk wel aangelegd
In Berkelland en Winterswijk is afgelopen zomer de vraagbundeling succesvol afgerond. Meer dan 50% van de inwoners heeft zich aangemeld en een abonnement afgenomen. CIF komt de belofte van aanleg na en is daar inmiddels ook mee begonnen. Voor deze inwoners heeft het dus geen gevolgen. De glasvezel wordt aangelegd volgens het huidige aanbod van € 9,95 vastrecht per maand en de kosten van het abonnement. Wat deze actuele ontwikkelingen voor de overige gemeenten betekent gaat CIF nu in beeld brengen


Teleurgesteld maar vastberaden
Gemeenten hebben zeer nadrukkelijk de teleurstelling uitgesproken richting CIF over deze tegenvaller. Inwoners zitten letterlijk te springen om een snelle internetverbinding en de dorpsbelangenorganisaties staan in de startblokken om de inwoners van het buitengebied enthousiast te maken voor aanleg vaan de glasvezel. De verschillende wethouders hebben er bij CIF op aangedrongen om zo snel mogelijk met oplossingen te komen. Alle partijen zijn vastberaden om het buitengebied van de Achterhoek van glasvezel te voorzien. Ook in het recente overleg is nogmaals het commitment naar elkaar uitgesproken om de glasvezel te realiseren.


Marktonderzoek onder inwoners buitengebied
CIF heeft aangegeven dat ze onderzoek gaat doen naar een manier om deze hogere kosten op te vangen. Onderdeel daarvan is een marktonderzoek onder de inwoners van het buitengebied. Dit onderzoek moet volgens CIF inzicht geven in de mogelijkheden om de inwoners een passend aanbod te doen voor het afnemen van de glasvezel. CIF kan nu nog geen uitspraken doen wat dit betekent voor het huidige aanbod van € 9,95 vastrecht en verwacht daar eind januari 2017 duidelijkheid over te kunnen geven.

Bankjes

Onderdeel van de herinrichting van het Berkeldal is de aanleg van een wandelpad. De VAB reserveert vanuit de subsidiemaatregel "snelle maatregelen" van de gemeente voor het plaatsen van bankjes, onder andere langs dit pad.

Meer zitgelegenheden is een wens, die bij het Dorpsplan naar voren kwam.
Bij de opening van de buurtsuper Superrr (voorheen Attent+) heeft de VAB ook een zitbank aangeboden.
De bank bij de Spitholterbrug wordt hersteld en er komt tevens een extra bank en tafel bij, zodat hier een mooi rustpunt ontstaat.

Fase 2: Het bouwen van een nieuwe sportzaal voor 2017.
Het terrein van de oude sportzaal en eventueel omliggende ruimte zou de bestemming bouwlocatie kunnen krijgen.

Sportclustering

Op 30 augustus 2012 wordt SAA opgericht.
De Stichting Accommodaties Almen is een overkoepelend orgaan van de in de eerste plaats de sportverenigingen in Almen. Het is de bedoeling dat SV Almen en OVÉRA als eerste toetreden tot de nieuwe beheerstichting.

Fase 3: Het integreren van de tennisvereniging
Het integreren van de tennisvereniging en de aanleg van tennisvelden bij de reeds gerealiseerde sportaccommodatie zou rond 2020 afgerond moeten zijn.

In het plan van de woningbouw Almen zuid zijn nog kavels te koop.
Inlichtingen hierover op de website van de gemeente Lochem http://gemeente.lochem.nl/wonen-leven-vervoer/wonen-en-leefomgeving/bouwkavels/


Zoals in de Almenak werd aangekondigd, heeft een ontwikkelaar, ProZero, een plan voor woningbouw in Zuid 1 ontwikkeld. Het gaat om een rij van 3 woningen en 2 onder-een-kap.
De VAB is blij met het resultaat. Geïnteresseerden kunnen een kijkje nemen via www.prozero.nl en zich in contact stellen met ProZero.

Lees hieronder het persbericht van 16 december 2013:
ProZero 16-12-2013


Op 17 maart 2015 wordt laatste berichten gestart met de bouw door ProZero. Er is nog slechts één woning (2/1-kap) te koop. Zie de website van ProZero voor meer informatie!

Almen kan verder met accommodaties ondanks wegvallen exploitatiesubsidie.

Op 6 december 2016  heeft de gemeenteraad ingestemd met het voorstel om een investeringskrediet beschikbaar te stellen voor het accommodatieplan in Almen. Met het accommodatieplan reageren we op de aanstaande bezuinigingen die Ons Huis en Ovéra gaan rakenper 2017.

Onder andere via de Almenak hebben wij de Almense bevolking vanuit de VAB met regelmaat geïnformeerd over het plan dat in nauwe samenwerking met SAA (Stichting Almense Accommodaties), Ovéra, Ons Huis en SV Almen tot stand is gekomen.

In het voorjaar van 2015 werden we opgeschrikt door het nieuwe accommodatiebeleid van de gemeente Lochem; er moest flink bezuinigd worden op de subsidies voor sportaccommodaties en dorpshuizen. Per 2017 loopt Ons Huis € 14.000 exploitatiesubsidie per jaar  mis en de SAA (tbv. Ovéra) € 18.000 per jaar. Het beleidskader gaat er verder van uit dat Almen geen sportzaal nodig heeft als kernfunctie en alle onderhoudsverplichtingen komen daarbij te vervallen.

Sindsdien hebben bovenstaande partijen om tafel gezeten om te bezien hoe alle accommodaties zelfstandig open kunnen blijven.  De inzet is het realiseren van een  fysieke verbinding tussen Ons Huis en sportzaal. Het plan omvat daarnaast een breder scala van duurzaamheidsmaatregelen, ook voor de voetbalaccommodatie (welke ook onderdeel is van SAA).

Het plan:

 • De ruimte tussen de Sportzaal Almeloë en Ons Huis wordt dichtgemaakt, zodat er een fysieke verbinding komt tussen beide gebouwen. Deze ruimte wordt ingericht als verblijfruimte, waar ook plek is om een drankje te nuttigen. Dit wordt ook de ingang voor de sportzaal.
 • Aan de noordzijde van het gebouw komt er, vanuit deze ruimte, een overdekte gang naar Ons Huis.
 • De huidige kantine en bestuurskamer zijn “over” en worden verbouwd en verhuurd aan een fysio-praktijk.
 • De smalle tribuneruimte wordt een gang en deze wordt doorgetrokken naar de hal, om naar de kleedkamers te lopen. De kleedkamers en douches blijven bestaan.
 • Om vanuit de verblijfruimte toch weer in de sportzaal te kunnen kijken, worden er in de achterwand twee raampartijen gemaakt; hiervoor worden twee van de drie wandrekken verplaatst naar de muur aan de kleedkamer zijde.

Door de samenwerking hopen we de accommodaties rendabel te kunnen exploiteren:

 • Door plaatsing van zonnepanelen op de sportzaal kunnen de sportzaal en Ons Huis hun eigen elektriciteit opwekken.
 • Gezamenlijke inkoop, schoonmaak, verzekering  en beheer.
 • Het plaatsen van dubbelglas, kunststof kozijnen en geveldelen in de kantine van SV Almen.
 • De verhuur van een deel van het gebouw levert extra inkomsten op.

De samenwerking biedt ook de mogelijkheid om nog meer gebruik te maken van elkaars ruimtes.

Het projectplan is goedgekeurd door de gemeente zowel ambtelijk als bestuurlijk (College van B&W) en sinds dinsdagavond ook unaniem door de gemeenteraad. Het investeringskrediet van de gemeente bedraagt € 277.370,=. Hier zijn wij natuurlijk heel blij mee. De SAA kan nu aan de slag om opdracht te geven voor de zonnepanelen en de nieuwe kozijnen bij de voetbal. Vanwege aanvullende subsidies moeten deze voor 1 april 2017 worden uitgevoerd. Daarnaast gaat een bouwcommissie aan de slag om de aanpassingen aan Ons Huis en sportzaal verder voor te bereiden.


De VAB laat onderzoek uitvoeren door een werkgroep naar de mogelijkheden tot behoud van de functies en voorzieningen. Directe aanleiding is de sportclustering in Almen, waarvan de eerste fase inmiddels is gerealiseerd.

De werkgroep bestaat uit vertegenwoordigers van:

 • Vereniging Almens Belang
 • Dorpshuis Ons Huis
 • Stichting Almense Accommodaties
 • Omnivereniging Ovéra
 • SV Almen
 • Almense Tennis Club
 • OBS Julianaschool

Het behoud van functies en voorzieningen vraagt van alle betrokkenen (inwoners, organisaties, verenigingen, bedrijven) een actieve bijdrage en een andere wijze van samenwerking, gericht op in stand houden en verbeteren van de leefbaarheid van Almen. Het gemeentelijk sport- en accommodatiebeleid vormen hiervoor een belangrijk kader.

De gemeente Lochem is betrokken bij het onderzoek, mede vanuit Rural Alliances, als ook de VKK en Federatie van Dorpshuizen.

In februari 2015 heeft de werkgroep VAA haar eindrapportage van het Project Vitale Accommodaties Almen in de bestuursvergadering van de VAB gepresenteerd. Wij complimenteren de werkgroep met de wijze waarop dit rapport in samenwerking met bewoners en vertegenwoordigers van organisaties tot stand is gekomen.

Het eindrapport is een bondig en leesbaar document geworden met concrete actiepunten die door de trekkers die genoemd worden in het rapport opgepakt kunnen worden. Daarnaast heeft de werkgroep aanbevelingen gedaan aan de deelnemende partijen om op korte termijn koersbepalende standpunten in te nemen.

Er is genoeg werk aan de winkel voor de beheerders van de verschillende accommodaties en de VAB om het voorzieningenniveau in ons dorp op peil te blijven houden.

Daarbij komt ook het gegeven dat de gemeente Lochem aan haar Accommodatiebeleid een (te) forse bezuinigingsopgaaf heeft gekoppeld. De bezuinigingen omvatten €150.000 structureel over alle dorpshuizen en nog eens € 160.000 over alle overige gemeentelijke accommodaties.

De kaders van dit beleid wordt nu alle kernen gepresenteerd. Bij ons was deze presentatie op 11 maart. Almen heeft een kleine voorsprong door het VAA onderzoek.

Het rapport en de bijlage zijn te lezen via onderstaande links

VAA rapport februari 2015

VAA rapport bijlagen

In Almen zijn diverse kavels te koop in verschillende prijsklassen en groottes. Nieuw zijn de kavels op Het Erf met een unieke ligging aan de zuidzijde van het dorp nabij De Berkel. Vroeger was op deze plek een agrarisch bedrijf gevestigd. Authentieke elementen van dit voormalige boerenerf blijven behouden, zoals de oorspronkelijke boerderijwoning en de oude linde.

De kavels

Welke kavel u ook kiest, u kunt hier een woning bouwen die helemaal voldoet aan uw woonwensen. U kunt zelf met een architect en aannemer een huis ontwerpen en bouwen. Geheel naar eigen wens en smaak. Meer informatie over de beschikbare kavels, zoals de ligging, de grootte en de prijs, vindt u op www.lochem.nl/bouwkavels en www.lochem.nl/wonen-leven-vervoer/wonen-en-leefomgeving/bouwkavels/almen/het-erf-almen/.

Bouwkavels Almen-Zuid 2a

Loting

Voor de uitgifte van bouwkavels hanteert de gemeente Lochem een lotingsysteem. Daarbij kan iedereen zich aanmelden en een voorkeur opgeven voor één of meer bouwkavels. Aanmelden kan via een formulier deelname loting bouwkavel. Loting en toewijzing gebeurt door notaris Smook in een openbare zitting.

Aanmelden

Tot 14 oktober 2016 12.00 uur kunt u het formulier inleveren bij: Notariskantoor Smook, Rustoordlaan 31, Eefde, Postbus 2018, 7210 ZG Eefde, telefoon (0575) 51 45 34, www.notarissmook.nl.

Vragen?

Als u vragen hebt over de bouwkavels die de gemeente aanbiedt in het plan Het Erf in Almen, dan kunt u terecht bij de afdeling Financiën, team Vastgoed, telefoon (0573) 28 92 22.

Wij zijn ook tevreden dat de vele gesprekken over de ontmoetingsruimte in De Linde hebben geleid tot het voorlopig in stand houden van deze ruimte. Veel partijen hebben grote inspanning gedaan, waarvoor complimenten.

Het jaar 2017 zal in ieder geval de bestaande ruimte in stand worden gehouden. Onderzoek zal uitwijzen of (met aanpassingen in het gebouw) met een kleinere ruimte toe kan. De huidige ruimte kan dan tot één of twee woningen worden omgebouwd.

Het beheer en de exploitatie wordt door Stichting Ons Huis overgenomen. Met IJsseldal Wonen (eigenaar van het complex) wordt hiervoor een overeenkomst gesloten. Vanuit de Superrr wordt inzet verleend in de schoonmaak en tuinonderhoud.

In zijn totaliteit moeten de exploitatiekosten van het gebouw omlaag. Een gedeelte van het beheer en de exploitatie zal door Stichting Ons Huis overgenomen worden. Omdat bij voorbaat niet alle kosten helder zijn zal 2017 gelden als overbruggingsjaar.

Samen met Bouwbedrijf Geers organiseerden wij op vrijdagavond 10 juli 2015 een inloopavond met de presentatie van de nieuw te bouwen woningen in Almen.

 • 4 starterswoningen aan de Berkelweg, te bouwen op het erf van de voormalige boerderij van Klein Kranenbarg en grenzend aan het trapveldje van de Julianaschool.
 • 3 levensloopbestendige woningen aan de Gravenweg tegenover de Linde.

De gemeente Lochem was aanwezig met informatie over de startersleningen en bestemmingsplanprocedure.

Belangstellenden konden via het aanmeldingsformulier in de weken daarna tot 15 augustus de interesse kenbaar maken met daarbij aangegeven de voorkeur(en) voor welke woning(en).

Folder en reactieformulier levensloop

Folder en reactieformulier starters

Starterslening Lochem

Voor de 3 levensloopgeschikte woningen hebben zich precies 3 gegadigden aangemeld. Allemaal Almenaren. Deze personen informeren we binnenkort nader over de te volgen lotingsprocedure.

Om te kunnen starten met de bouw van de starterswoningen hebben we nog aanmelding nodig. Hiervoor is de aanmeldingstermijn verlengd tot 15 september. Maak snel uw interesse kenbaar en informeer bij de gemeente Lochem naar de mogelijkheden voor een (aanvullende) starterslening!

Geinteresseerden die nog willen reageren voor een levensloopgeschikte woning, kunnen dat doen, maar komen eerst op de reservelijst.

Levensloopwoning Impressie 3 Levensloopwoningen

Starterswoning Impressie 4 Starterswoningen


De gemeenteraad heeft in februari 2015 ingestemd met een gewijzigd plan voor Almen-Zuid. Dit voor een betere aansluiting op de vraag naar goedkope starterswoningen en levensloopbestendige woningen. Belangrijke wijzigingen dus voor het gedeelte waar de drie (dure) kavels van de gemeente waren voorzien. Voor een deel hiervan kunnen we nu verder om met partijen het plan verder te ontwikkelen.


De VAB organiseerde op 28-02-2014 de 1e informatie avond over de plannen, die de VAB in samenwerking met aannemersbedrijf Geers ontwikkelt. Deze plannen betreffen de bouw van woningen op het kavel Whemerweg, Gravenweg in het plan Almen zuid 1. 7 namen van belangstellenden werden genoteerd. Een fraai resultaat waar de werkgroep "lef in wonen" blij mee is. Er kunnen zich echter nog meer belangstellenden aanmelden. Op deze plaats vind U de 1e schetsen. De werkgroep streeft er naar om de verkoop prijzen tussen de € 150.000,- en € 170.000,- te laten uitkomen. Belangstellenden kunnen het aanmeldformulier invullen en opsturen naar vab@almen-info.nl.