Werkgroepen

Sinds januari 2018 werkt de VAB met werkgroepen. Deze zijn gevormd rond thema’s uit ons Dorpsplan 2018-2022 Contouren voor de toekomst, te weten mobiliteit, woningbouw, buitengebied en voorzieningen. Voor de thema’s zorg en welzijn en bedrijvigheid zijn geen VAB-werkgroepen in het leven te roepen, omdat we ons daarmee zouden begeven op de werkterreinen van de Ondernemersvereniging en de Vereniging Zorg en Welzijn Almen. Wel is er sprake van (bestuurlijke) samenwerking, zodat de punten die zijn aangedragen in de Dorpsplan opgepakt worden. Het thema overig wordt meegenomen in de werkgroep Voorzieningen. Met de huidige ontwikkelingen in onze kern is er een aantal nieuwe werkgroepen in het leven geroepen, die nog verder ontwikkeld gaan worden, te weten: werkgroep groen en werkgroep energie.

 

Hoe zien de werkgroepen eruit?

Iedere werkgroep is samengesteld uit inwoners van Almen en één of twee bestuursleden van de VAB. Eén van de bestuursleden van de VAB is tevens voorzitter en is de schakel tussen de werkgroep en het bestuur van de VAB. De omvang van de werkgroepen varieert. Momenteel kennen de werkgroepen 7 tot 10 leden.

 

Wat doen de werkgroepen?

Iedere werkgroep is op z’n eigen terrein bezig met de wensen en ideeën die de inwoners via een enquête en een dorpsplanavond hebben ingebracht voor het dorpsplan en:

  • komt met passende activiteiten voor de realisatie van die wensen en ideeën,
  • doet voorstellen voor nieuwe plannen en bijhorende activiteiten,
  • stemt de eigen werkzaamheden af op die van de andere werkgroepen.

Het Dorpsplan is dus het vertrekpunt voor de werkzaamheden van de werkgroepen. Vaak heeft een werkterrein overlap met een andere werkgroep. Dit kan naast de werkgroepen Mobiliteit, Wonen en Voorzieningen ook de Vereniging Zorg en Welzijn Almen, de Ondernemersvereniging Almen, de klankbordgroep Buitengebied of de werkgroep Energietransitie zijn. De voortgang van de werkgroepen is een vast agendapunt op de agenda van onze bestuursvergaderingen.

 

Welke structuur en verantwoordelijkheden kennen de werkgroepen?

·      De bestuursleden in de werkgroepen zorgen voor terugkoppeling naar het VAB-bestuur,

·      De bestuursleden in de werkgroepen onderhouden contact met de gemeente en andere externe          partijen,

·      In de uitvoering informeert de werkgroep het VAB-bestuur over de voorgenomen plannen en de voortgang,

·      De werkzaamheden van de werkgroep zijn erop gericht de voorgenomen plannen tot een goed einde te brengen,

·      Wanneer het handelen van de werkgroep de realisatie van de plannen negatief beïnvloedt, kan het VAB-bestuur ingrijpen,

·      De eindverantwoordelijkheid ligt bij het VAB-bestuur.

 

Hoe ziet dat er in de praktijk uit?

Er ligt geen vastomlijnd plan klaar van hoe een werkgroep moet functioneren in termen van aanpak, verslaglegging, frequentie van samenkomst etc. Iedere werkgroep geeft zelf vorm en invulling aan zijn functioneren. Werkgroepleden maken in onderling overleg afspraken over ieders rol en inbreng in de werkgroep. Een soort van zelfsturende teams dus. Sommige onderwerpen lenen zich ervoor om iets vaker bij elkaar te zitten, omdat er wensen/ideeën zijn die praktisch snel uitvoerbaar zijn. In andere gevallen, bijvoorbeeld woningbouw, zijn we erg afhankelijk van wat er op gemeentelijk niveau gebeurt en is de rol van de werkgroep wat meer reactief.

Wat wel voor iedere werkgroep gelijk is, is dat deze aan de slag gaat met de contouren en de wensen/ideeën vanuit het Dorpsplan binnen het eigen thema. De werkwijze van de werkgroepen is projectmatig en zo ook de activiteiten.  Dat wil zeggen, elk(e) klus(je) heeft een begin en een eind. Een werkgroep kan meerdere klussen parallel aanpakken of met zijn allen aan één klus werken.