Vereniging Almens Belang

Vereniging Almens Belang

Wie zijn wij

De Vereniging Almens Belang (V.A.B.) werd opgericht in 2006. De Federatie van Almense Sportverenigingen, die uit 1972 stamde -later F.A.B.- en als dorpsbelangenvereniging functioneerde, werd toen opgeheven.

In het bestuur hebben minimaal 7 en maximaal 13 leden zitting. In ieder geval één bestuurslid vertegenwoordigt de kring van ondernemers, één lid heeft zitting namens de stichting “Ons Huis” en 1 lid vertegenwoordigt de (sport)verenigingen. Nieuwe bestuursleden worden op de jaarvergadering aan de leden voorgesteld ter goedkeuring.

Wat doen wij?

De V.A.B. stelt zich ten doel de dorpsbelangen te behartigen. De belangen staan geformuleerd in het dorpsplan.

Een goed contact met de bevolking is daarbij van groot belang. De V.A.B. probeert dit contact met de bewoners te onderhouden door voorafgaande aan de vergaderingen van de V.A.B. een 'spreekuur' te houden en dorpsavonden te beleggen. Tijdens dit 'spreekuur' kunt u zaken kenbaar maken die naar uw mening van belang zijn om onder de aandacht van de V.A.B. gebracht te worden.

De V.A.B. geeft een dorpskrant uit, die 5x per jaar gratis huis aan huis bezorgd wordt bij alle inwoners. Deze dorpskrant, de Almenak genaamd, kan verschijnen dankzij bijdragen van de verenigingen en vrijwillige bijdragen van de dorpsbewoners. Via deze Almenak wordt u op de hoogte gehouden van zaken die relevant zijn voor de Almense gemeenschap. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van andere media, zoals De Gids, Berkelbode, Extra-Nieuws en De Stentor.

De V.A.B. hecht veel waarde aan een goed en regelmatig contact met de gemeente.
In een convenant zijn de 'spelregels', waaraan zowel de gemeente als de V.A.B. zich  dienen te houden, omschreven.

Waar kunt u ons bereiken?

via de secretaris:
Anja Harkink
secretariaat@almen-info.nl

via de voorzitter:
Gertie Tuller
voorzitter@almen-info.nl