Wonen

‘Onze’ visie op wonen verandert continu. Door toegenomen vraag, door gestelde eisen vanuit milieu- of omgevingswaarden, door innovaties in de bouw, etc. etc. Het is lastig om op de hoogte te blijven van ontwikkelingen. Daarom is het zo fijn om op het onderwerp Wonen met veel leden constructief samen te werken aan nieuwe plannen. De werkgroep wonen draagt veel nieuwe ideeën aan, is kritisch op het werk van de VAB en levert zelf ook veldwerk.

  • We vergaderen wanneer nodig: tijdens het schrijven van de woonvisie tweemaandelijks en in rustige tijden eens in het halfjaar.
  • De werkgroep houdt zich bezig met wonen in de brede zin van het woord: het bespreekt bouwlocaties, type woningen, gevolgen van gewenste energietransitie op woningbouw, etc.
  • Momenteel heeft in werkgroep wonen zitting:

Liza Westendorp (namens de VAB), Gerard de Ruiter, Piet Visser, Emiel Wegelin, Marien van den Boom, Willem Joosten en Jop van der Wee.

 

Werkgroep Wonen vanaf 2018

De werkgroep wonen die in 2018 aan de slag is gegaan bestaat uit twee bestuursleden en een aantal leden die buitengewone interesse hebben in het onderwerp. Bij de start in 2018 lag er meteen een mooie opdracht: de Raad Lochem nam in datzelfde jaar een woonvisie aan waarin aan het college de opdracht werd gegeven de woonbehoeften op kernniveau te onderzoeken. De VAB heeft Almen direct aangemeld als kern waarvoor als één van de eersten een woonvisie moest worden opgesteld. Dat was akkoord, waarna de werkgroep Wonen in 1,5 jaar tijd behoefte onderzoek deed, bouwmogelijkheden onderzocht en dit alles in een gedegen advies samenvatte.

 

In de zomer van 2019 presenteerden we ons advies Woonvisie Almen, waarin een focus werd gelegd op: behoud sociale huurwoningaanbod, nieuwbouw voor starters, en vergroten aanbod levensloopbestendige woningen.

Deze aandachtspunten zijn overgenomen in de uiteindelijke concept Woonvisie Almen.

 

In januari 2020 is de concept Woonvisie gepresenteerd aan het dorp tijdens een bijeenkomst in Ons Huis.

 

In februari 2020 organiseerden we een kennismaking met bijna 20 geïnteresseerde starters uit Almen e.o. Vanaf dat moment zijn de werkzaamheden toegespitst geweest op het registreren en informeren van startende woningzoekenden. In september en november 2020 organiseerde de VAB nog twee informatieavonden voor een jonge groep woningzoekenden, waarin werd uitgelegd hoe het proces vanaf dat moment zou kunnen gaan lopen, wat de groep zelf zou kunnen doen om het proces te bespoedigen. De aanwezigen van deze avonden onderzoeken nu de mogelijkheden om te bouwen binnen Collectief Particulier Opdrachtgeverschap met elkaar.

 

In de tussentijd heeft de werkgroep met enige regelmaat overleg. Om elkaar bij te praten over recente ontwikkelingen binnen het dorp, maar ook over landelijke ontwikkelingen.

 

Pas in maart 2021 wordt de Woonvisie, in licht bijgestelde vorm, gepresenteerd aan de raad. De VAB spreekt in. De inspraak is HIER te lezen. Er volgen twee beeldvormende tafels en een meningvormende tafel.

Als de Woonvisie Almen op 25 mei 2021 wordt aangenomen, kan de werkgroep verder werken aan het up-to-date houden van onze eigen visie op wonen in Almen. Een onderzoek naar wonen met zorg moet nog worden gestart in samenwerking met de gemeente. Daarnaast merken we dat er vraag is naar meer of andere bouwlocaties. Ook daarmee kunnen we verder.