Nieuws

Marktconsultatie herbestemming brandweerkazerne Almen

Denk mee in de herontwikkeling van de brandweerkazerne in Almen! Vraag uiterlijk 28 juni 2022 de informatie op om mee te doen aan de marktconsultatie. De schriftelijke ronde van de marktconsultatie sluit namelijk op 7 juli 2022 om 12.00 uur.

De brandweerkazerne in Almen krijgt na verhuizing naar de nieuwbouw een nieuwe bestemming. Gemeente Lochem wil de markt benaderen in de vorm van een biedprocedure. Om zo te komen tot een nieuwe invulling van de brandweerkazerne aan de Berkelweg 2a in Almen.

Marktconsultatie vooraf

De marktconsultatie is een voorbereiding op de biedprocedure die start in de tweede helft van 2022. Want voordat die kan starten, is een Programma van eisen nodig. En we willen dat dit zo goed mogelijk aansluit op wat er in de markt mogelijk is. De gemeente consulteert de markt samen met de Vereniging Almens Belang.

Doe mee!

Bent u geïnteresseerd om op deze mooie plek iets te ontwikkelen? Of heeft u misschien al ideeën of een plan? De gemeente nodigt geïnteresseerde (markt)partijen van harte uit om aan de marktconsultatie deel te nemen. Meedoen aan de marktconsultatie staat los van meedoen aan de vervolgstap, de biedprocedure. U kunt geen rechten ontlenen aan de informatie die u verstrekte of kreeg.

Zo doet u mee

Om mee te doen aan de marktconsultatie, stuurt u een e-mail naar inkoop@lochem.nl . Zet daarin uw naam, telefoonnummer en e-mailadres. Wij sturen u dan de informatie die u nodig heeft om mee te doen aan de marktconsultatie. Het formulier waarop u een aantal vragen moet beantwoorden stuurt u uiterlijk 7 juli 2022 om 12.00 uur in. Na 7 juli kunt u niet meer meedoen met de marktconsultatie.

Vanuit de gemeente is er een klankbordgroep opgericht waarin ondernemers, bewoners, projectleiders en andere medewerkers van de gemeente in plaats hebben genomen. Er wordt een visie ontwikkeld over de ruimtelijke ordening van de Scheggertdijk. De eerste bijeenkomst van de projectgroep heeft plaatsgevonden. de volgende stap is input vanuit de bewoners van Almen. De gemeente heeft hierom een enquête gemaakt. Wat is uw visie voor de Scheggertdijk? Vult u de enquête in?

 

(https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=EQ472XDGFUC0WLsvt_RzwRNfF0f3lk5FuKtf2Yd40dVURFMwRUtRTFJHSjlQTUUwQzlIQkJGS1hFTi4u)

 

Vanuit de gemeente de volgende berichgeving:

Eerste stap gezet voor nieuwe visie Scheggertijk Almen

De eerste stap om tot een gebiedsvisie voor de Scheggertdijk te komen is gezet. Woensdag 23 maart vond de startbijeenkomst plaats.

De klankbordgroep die samen met de gemeente een nieuwe visie voor het gebied gaat maken verkende het gebied. De klankbordgroep splitste zich in 2 groepen en zij bezochten een aantal plekken aan de Scheggertdijk. Tijdens de wandeling kwamen er al originele ideeën naar boven voor de toekomstige invulling van de Scheggertdijk. Na afloop maakten ze in de Nieuwe Aanleg de voorlopige balans op. Het doel is om een toekomstvisie te maken voor dit gebied. In de klankbordgroep zitten zowel bewoners als ondernemers van de Scheggertdijk. Hun lokale kennis is waardevol om straks tot een goede gebiedsvisie te komen.  

Enquête voor inwoners

Vanaf 6 april staat er een enquête online op de website van de Vereniging Almens Belang (VAB). Inwoners van Almen nodigen we van harte uit om, bij voorkeur digitaal, hun mening te geven over de toekomst van de Scheggertdijk. Op verzoek kunnen inwoners van Almen de enquête thuisgestuurd krijgen. Stuur dan een mail naar Igor Vlaar van de gemeente Lochem via i.vlaar@lochem.nl. Uitgeprinte enquêtes liggen ook bij Ons Huis. Nadat we de enquêtes verwerken volgt er een tweede bijeenkomst van de klankbordgroep. Hierin bespreken we de uitkomst van de enquête. Deze uitkomsten en de feedback van de klankbordgroep, nemen we mee bij het opstellen van een aantal ontwikkelscenario’s voor de Scheggertdijk. Uiteindelijk neemt de gemeenteraad een besluit over welk scenario we verder uitwerken.

 

Hierbij de opbrengst van de vragenlijst die u medio november heeft ingevuld. De factsheet geeft een compact overzicht van uw antwoorden.

Beste inwoner van Almen, Zoals bekend, verhuist de brandweer te zijner tijd uit de dorpskern naar nieuwbouw aan de Dorpsstraat 4a/ Binnenweg in Almen. De huidige kazerne aan de Berkelweg 2a komt leeg.

Wat zou een goede nieuwe invulling zijn van dit pand of deze plek? Laat het ons weten en vul voor vrijdag 3 december 2021 het onderzoek in via de link.

Doet u liever mee op papier? De vragenlijst is ook in te vullen in het dorpshuis Ons Huis, in Steunpunt de Linde en bij Centerrr supermarkt. Op die locaties worden de ingevulde vragenlijsten weer opgehaald.

De gemeente is eigenaar van de kazerne, en zal het gebouw te zijner tijd te koop aanbieden. Dat kunnen we doen met voorwaarden, die rekening houden met wensen en ideeën uit Almen.

In overleg met de VAB geven we u de mogelijkheid om mee te denken over de toekomstige invulling van de locatie van de ‘oude’ kazerne. We proberen daar dan zo goed mogelijk rekening mee te houden in een voorstel tot verkoop voor de gemeenteraad.Doet u mee? Dan willen we u daar bij voorbaat hartelijk voor danken!

Informatieavond Energietransitie en Biodiversiteit

Op woensdag 3 november hebben de werkgroepen ‘Energie’ en ‘Groen’ van de VAB een informatieavond in Ons Huis georganiseerd. Tegen de achtergrond van de klimaat- en biodiversiteitscrisis wilden we graag onderzoeken in hoeverre deze onderwerpen belangrijke thema’s in Almen zijn en welke rol de VAB daarin zou kunnen of moeten aannemen.

Ter inspiratie hebben we een aantal gastsprekers mogen verwelkomen, die ons hebben weten te prikkelen en, ieder op hun eigen thema, deelgenoot hebben gemaakt van hun ervaringen en kennis op dit gebied.

Tonnie Tekelenburg van LochemEnergie mocht de avond aftrappen. In het kader van de huidige onzekere energiemarkt heeft hij ons praktische voorbeelden gegeven van hoe we zelf, als huishouden of als buurt, energie kunnen besparen of duurzaam energie op kunnen wekken.

Voor het tweede onderwerp mochten we Jan Kraay en Jan Trump van Stichting Buurtbelangen Larensebroek verwelkomen, die ons over hun ervaringen rond het opstellen van een Buurt Energie Strategie konden vertellen. Dit is een initiatief waarin de stichting probeert vanuit burgerparticipatie tot een lokale invulling van de opgave in de Regionale Energie Strategie te komen, terwijl ze tegelijkertijd de kwaliteit van het leefmilieu van mensen, flora en fauna in de buurtschappen beoogt te handhaven en waar mogelijk te verbeteren.

Daarin vonden we een mooie link naar de derde spreker, Wolfram Reiziger, die ons vertelde over zijn initiatief Bijentuin Braamkamp in Zutphen waarin hij als buurtbewoner invulling heeft gegeven aan het aantrekkelijker maken van de groene ruimte in zijn eigen woonwijk.

Het was een boeiende en inspirerende avond en vanaf deze plek willen we de gastsprekers en alle aanwezigen danken voor hun bijdrage. Uit de opkomst en de positieve interactie met de zaal kunnen we opmaken dat deze thema’s ook in Almen leven en dat er zeker animo is om hiermee actief aan de slag te gaan.

Wil je meer over deze onderwerpen weten, of wil je graag actief worden in een van onze werkgroepen? We zijn nog op zoek werkgroepleden! Bij interesse voor deelname aan de werkgroepen of voor overige vragen en opmerkingen,  kun je contact opnemen met de VAB via vab@almen-info.nl. Hier is ook de powerpointpresentatie van LochemEnergie op te vragen.

Wie de avond gemist heeft, kan hier informatie vinden over bovenstaande thema’s.

- Presentatie LochemEnergie: Zie bijlage

- BES Larensebroek: https://larensebroek.nl

- Bijentuin: https://www.bijentuinbraamkamp.nl

- NPO uitzending over beide thema’s: ‘Binnenstebuiten’ met een item over een natuurpark met zonnepark in Hengelo Gld (https://nlsolarparkdekwekerij.nl) ontworpen door Nico Wissing: https://binnenstebuiten.kro-ncrv.nl/terugkijken/28-oktober-2021

 

 

 
De thema’s Biodiversiteit en Energietransitie krijgen de laatste tijd veel aandacht. Vereniging Almens Belang wil graag onderzoeken in hoeverre deze thema’s ook in Almen leven en of er draagvlak is voor initiatieven vanuit het dorp op deze thema's. Daarom organiseert zij op Woensdag 3 November om 20h een informatieavond in Ons Huis. De avond is ingedeeld in 2 blokken en op ieder thema mogen we gastsprekers verwelkomen:
 
20h Thema Energietransitie: Gastspreker Tonnie Tekelenburg van LochemEnergie
21h Thema Groen: Gastspreker Wolfram Reiziger als initiatiefnemer van Het Bijenlint Zutphen en Bijentuin Braamkamp.
 
Aansluitend aan de presentaties van de gastsprekers is er ruimte voor een interactief gesprek en hopen we een beeld te krijgen van zorgen en ideeën in het dorp omtrent deze thema's.  
 
Binnen de VAB zijn er op deze twee thema's werkgroepen opgericht, we zijn nog op zoek naar enthousiaste Almenaren om deze groepen te versterken. Heb je affiniteit met het onderwerp en wil je graag actief bijdragen aan initiatieven op deze thema's? Meldt je aan tijdens de inloopavond of laat het ons weten via vab@almen-info.nl.
 
We hopen op een grote opkomst en zien uit naar een leuke avond! Wil je vooraf even laten weten dat je komt (vab@almen-info.nl) zodat we rekening kunnen houden met voldoende koffie?

Eén Boom mot kunn’n in de gemeente Lochem

Grondeigenaren in het buitengebied van de gemeente Lochem kunnen nu gratis een boom aanvragen. Veel vrijstaande bomen in het landschap zijn door schaalvergroting verloren gegaan. Juist zo’n enkele boom is waardevol voor vogels en insecten en maakt het landschap bijzonder. Met het project “één boom mot kunn’n” wil de gemeente Lochem beeldbepalende bomen, zoals eiken, lindes en beuken terugbrengen in het landschap.

Wethouder van Zeijts: “Een boom voegt leven toe aan je leefomgeving. Je ziet een kleine boom uitgroeien tot een prachtige grote beuk of linde. Daar zit, speelt of schuilt ook een volgende generatie met plezier onder. Zulke bomen horen bij de gemeente Lochem. We moedigen graag de aanplant van bomen aan waar dat kan.”

Voorwaarden

· De boom krijgt genoeg ruimte om uit te groeien tot een markante, vrijstaande boom. Deze actie is voor grondeigenaren in het buitengebied, want volwassen bomen hebben een kroon van minimaal 10 meter doorsnee. Het is een wettelijke eis de boom minimaal 2 meter van de eigendomsgrens te planten.

· De grondeigenaar geeft de boom genoeg zorg. Hij beschermt de boom onder andere tegen vee en geeft de boom water. Tegen een kleine bijdrage kan ‘t Onderholt een raster rond de boom aanbrengen om de boom tegen vee te beschermen.

· De boom komt niet in bestaande beplantingen of verhardingen. Hij mag geen onderdeel zijn van opgelegde herplant of verplichte landschappelijke inpassing.

· De gemeente betaalt de kosten van de boom en de aanplant. De grondeigenaar stelt de ruimte beschikbaar en de boom is eigendom van de grondeigenaar na het planten.

 

Beschikbare boomsoorten

In overleg met de grondeigenaar plant ‘t Onderholt een boomsoort, die past bij bodem, waterhuishouding en landschap. Het is de bedoeling dat de bomen uitgroeien tot vrijstaande bomen van monumentale omvang. De boomsoorten die beschikbaar zijn via deze actie staan op www.lochem.nl/eenboom.

Aanvragen kan tot en met 12 november 2021 Dat kan via: www.lochem.nl/eenboom. Agrarische Natuurvereniging ’t Onderholt coördineert de actie. Zij neemt in de weken na de uiterste aanmelddatum contact met geïnteresseerden op. ‘t Onderholt plant de bomen van december tot en met januari. Dan maken de bomen de meeste wortels aan en slaan de bomen het beste aan. Wil een geïnteresseerde advies over de locatie, bijvoorbeeld over welke boom daarbij past? Dan kan hij contact opnemen met Agrarische Natuurvereniging ’t Onderholt via info@onderholt.nl of 0575 55 05 93.

 

 

 

 

Kom 16 oktober naar de escaperoom cybercrime!

Ben je jonger dan 25? En ben je veel online? Ken jij daarvan de gevaren zoals gehackt worden? Of afpersing met pikante foto’s (sextortion)? Kom zaterdag 16 oktober van 14.00-17.00 uur naar de mobiele escaperoom op het Graafschapterrein in Lochem. Game mee en leer hoe jij geen slachtoffer wordt. En hoe je de politie altijd kan bereiken!

Jongeren begeven zich veel online maar zijn zich vaak minder bewust van de gevaren die dat met zich meebrengt. Je kan worden gehackt, je bankrekening geplunderd of afgeperst met pikante foto's (sextortion). Met het serious gaming concept BL@CKMAIL wil de politie jongeren bewuster maken van de risico’s die ze online lopen en handreikingen bieden om slachtofferschap op het gebied van cybercrime en sextortion te voorkomen.

Jongeren doen mee in groepjes van 4. Het spel spelen duurt inclusief een nagesprek 30 minuten.

 

Telefonisch spreekuur voor vragen over het OV dagelijks bereikbaar

 

Bent u 55+ en heeft u vragen over reizen met het OV? Maak dan gebruik van het telefonisch spreekuur en bel 038 – 303 70 10.

OV-ambassadeurs geven er antwoord op uw vragen over het gebruik van het OV.

 

“Reizen met het openbaar vervoer is niet voor iedereen vanzelfsprekend”, zeggen de OV-ambassadeurs.

De provincies Gelderland, Flevoland en Overijssel vinden het belangrijk dat iedereen met het openbaar vervoer veilig en gemakkelijk kan reizen. Daarom geven OV-ambassadeurs, vrijwilligers en zelf ook op leeftijd, uitleg over reizen met trein en bus.   

 

Wilt u weten hoe u een OV-chipkaart aanvraagt of hoe de 40% korting voor samen reizen werkt? Wilt u meer weten over de Coronamaatregelen in het OV of juist informatie over verlenging van abonnement, keuzedagen en/of bent u (onverwacht) noodgedwongen afhankelijk van OV maar u weet nog niet hoe het werkt?

Bel dan met een OV-ambassadeur tijdens het telefonisch spreekuur.

De OV-ambassadeur neemt met u het antwoord door.

Telefoonnummer: 038 - 303 70 10

 

Maandag t/m vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur
Dinsdag en donderdag van 13.30 tot 15.00 uur
Maandag en woensdag van 18.30 tot 20.00 uur

 

 

Meer informatie: www.ervaarhetov.nl/ov-ambassadeur

De OV-ambassadeurs helpen u graag op weg!

 

OV-ambassadeurs

P/a YMCA (uitvoerder project)

Peterskampweg 12

8031 LK Zwolle

tel. 038-4540130

e-mail: ov-ambassadeur@ervaarhetov.nl