14-01-2018
Ambasadeurs voor glasvezel buitengebied gezocht

Velen van ons zitten er al jaren met smart op te wachten: snel internet in het buitengebied. Nu komt er eindelijk schot in de zaak!

Op 4 januari is in het gemeentehuis een bijeenkomst geweest voor afgevaardigden van de dorpsraden van de gemeente Lochem. Hier is te kennen gegeven dat de aanbieder alleen glasvezel aan wil leggen als minstens 50% van de huishoudens in het buitengebied mee doet. Ervaringen in andere gemeenten leren dat een percentage van 35 tot 40% gemakkelijk haalbaar is, voor de laatste 10 tot 15% moet soms iets meer moeite gedaan worden. Hiervoor zoeken we enthousiaste mensen die op willen treden als ambassadeur en aanspreekpunt. Want als Vereniging Almens Belang willen we deze kans voor het buitengebied niet laten lopen.

Er is een informatiebijeenkomst gepland op 31 januari. Hier krijgen de ambassadeurs uitleg over de kosten, de providers waaruit gekozen kan worden etc. en ook wat een ambassadeur allemaal zou kunnen doen. Als ambassadeur krijg je daarna de beschikking over voorlichtingsmateriaal dat je kan gebruiken. Uiteraard wordt er ook vanuit de aanbieder gecommuniceerd met de inwoners. Zij krijgen eerst een informatiebrief. De aanbieder belegt medio maart een viertal grote bijeenkomsten in de gemeente voor alle belanghebbenden. Ook zal er regelmatig nieuws en informatie verschijnen in de Berkelbode en op de site van de gemeente. In juni moet dan bekend zijn of de aanleg doorgaat en voor de bouwvak van 2019 moet het glasvezel dan overal liggen.

We vragen niet om van deur tot deur te gaan, als je dat wel wilt doen ben je daar natuurlijk vrij in. Maar we vragen je om in je netwerk (bijv. via buurtvereniging, voetbal, LTO, etc.)  als ambassadeur op te treden en de noodzaak van aanleg van glasvezel te promoten. Ook zouden ambassadeurs voorlichting kunnen geven tijdens evenementen in het dorp.

Laten we er met elkaar voor zorgen dat we die 50% aansluitingen halen want anders blijven we in het buitengebied nog jaren verstoken van snel internet!

Wil je ambassadeur worden geef je dan s.v.p. op vóór 15 januari bij het secretariaat van VAB op vab@almen-info.nl  met vermelding van je mailadres en eventueel het netwerk en/of de buurt waar jij je in wilt zetten. We kunnen dan nagaan of het hele buitengebied afgedekt is.

Heb je vragen over het ambassadeurschap dan kun je je vragen stellen aan de gemeente via glasvezel@lochem.nl . Vanuit de VAB zijn Herman Minkjan en Geert de Groot  de ambassadeurs.


13-12-2017
ANBI-status

De Vereniging Almens Belang is bij de belastingdienst geregistreerd als een Algemeen Nut Beogende Instelling, ANBI. (uw gift dus fiscaal aftrekbaar).

M.i.v. 1 januari 2014 dient de vereniging als ANBI een aantal gegevens te publiceren op het internet.
De Belastingdienst publiceert vervolgens die internetadressen, zodat geïnteresseerden via de internetsite van de Belastingdienst ook onze gegevens kunnen raadplegen.

Naam van de instelling:
Vereniging Almens Belang
kortweg genoemd : VAB

RSIN Fiscaal nummer: 816881121

Postadres:
secretaris, mevrouw Anja Harkink , Haarbroeksteeg 7, 7217 MC Almen of vab@almen-info.nl

Doelstelling van de vereniging:
De vereniging heeft ten doel: het behartigen van de belangen van de inwoners van het dorp Almen.

Beleid:
De vereniging probeert dit te bereiken door: het optreden als overlegorgaan met de gemeentelijke overheid en andere overheden en organisaties bij vraagstukken van algemene aard betreffende het dorp Almen. 

Functie en namen van bestuurders:
Voorzitter: Gertie Tuller
Secretaris: Anja Harkink
Penningmeester: John Hendriks 
Vice-voorziter:Herman Minkjan
Algemene bestuursleden: zie website

Beloningsbeleid:

De VAB is afhankelijk van vrijwilligers, die hiervoor niet worden betaald. In specifieke gevallen kunnen gemaakte onkosten worden vergoed. Voor aftredende bestuurs- of commissieleden wordt een attentie aangeboden, als dank voor gedane inzet.

Actueel verslag van uitgeoefende activiteiten: 
Hiervoor verwijzen we u naar de website van Vereniging Almens Belang. Financiële verantwoording wordt afgelegd op de jaarlijkse ledenvergadering, zoals in de Statuten is bepaald.

Lid worden

Alle inwoners van het dorp Almen en het tot het dorp Almen gerekende buitengebied van 18 jaar en ouder kunnen lid worden van de V.A.B.
De contributie bedraagt minimaal € 10.--.
Wijzigingen in de hoogte van dit bedrag worden in de jaarvergadering aan de leden ter goedkeuring voorgelegd.

Wilt u zich als lid opgeven?
Vult u dan bijgaande machtigings formulier in of neemt u contact op met de secretaris van de V.A.B. (vab@almen-info.nl)