14-01-2018
Ambasadeurs voor glasvezel buitengebied gezocht

Velen van ons zitten er al jaren met smart op te wachten: snel internet in het buitengebied. Nu komt er eindelijk schot in de zaak!

Op 4 januari is in het gemeentehuis een bijeenkomst geweest voor afgevaardigden van de dorpsraden van de gemeente Lochem. Hier is te kennen gegeven dat de aanbieder alleen glasvezel aan wil leggen als minstens 50% van de huishoudens in het buitengebied mee doet. Ervaringen in andere gemeenten leren dat een percentage van 35 tot 40% gemakkelijk haalbaar is, voor de laatste 10 tot 15% moet soms iets meer moeite gedaan worden. Hiervoor zoeken we enthousiaste mensen die op willen treden als ambassadeur en aanspreekpunt. Want als Vereniging Almens Belang willen we deze kans voor het buitengebied niet laten lopen.

Er is een informatiebijeenkomst gepland op 31 januari. Hier krijgen de ambassadeurs uitleg over de kosten, de providers waaruit gekozen kan worden etc. en ook wat een ambassadeur allemaal zou kunnen doen. Als ambassadeur krijg je daarna de beschikking over voorlichtingsmateriaal dat je kan gebruiken. Uiteraard wordt er ook vanuit de aanbieder gecommuniceerd met de inwoners. Zij krijgen eerst een informatiebrief. De aanbieder belegt medio maart een viertal grote bijeenkomsten in de gemeente voor alle belanghebbenden. Ook zal er regelmatig nieuws en informatie verschijnen in de Berkelbode en op de site van de gemeente. In juni moet dan bekend zijn of de aanleg doorgaat en voor de bouwvak van 2019 moet het glasvezel dan overal liggen.

We vragen niet om van deur tot deur te gaan, als je dat wel wilt doen ben je daar natuurlijk vrij in. Maar we vragen je om in je netwerk (bijv. via buurtvereniging, voetbal, LTO, etc.)  als ambassadeur op te treden en de noodzaak van aanleg van glasvezel te promoten. Ook zouden ambassadeurs voorlichting kunnen geven tijdens evenementen in het dorp.

Laten we er met elkaar voor zorgen dat we die 50% aansluitingen halen want anders blijven we in het buitengebied nog jaren verstoken van snel internet!

Wil je ambassadeur worden geef je dan s.v.p. op vóór 15 januari bij het secretariaat van VAB op vab@almen-info.nl  met vermelding van je mailadres en eventueel het netwerk en/of de buurt waar jij je in wilt zetten. We kunnen dan nagaan of het hele buitengebied afgedekt is.

Heb je vragen over het ambassadeurschap dan kun je je vragen stellen aan de gemeente via glasvezel@lochem.nl . Vanuit de VAB zijn Herman Minkjan en Geert de Groot  de ambassadeurs.


13-12-2017
ANBI-status

De Vereniging Almens Belang is bij de belastingdienst geregistreerd als een Algemeen Nut Beogende Instelling, ANBI. (uw gift dus fiscaal aftrekbaar).

M.i.v. 1 januari 2014 dient de vereniging als ANBI een aantal gegevens te publiceren op het internet.
De Belastingdienst publiceert vervolgens die internetadressen, zodat geïnteresseerden via de internetsite van de Belastingdienst ook onze gegevens kunnen raadplegen.

Naam van de instelling:
Vereniging Almens Belang
kortweg genoemd : VAB

RSIN Fiscaal nummer: 816881121

Postadres:
secretaris, mevrouw Anja Harkink , Haarbroeksteeg 7, 7217 MC Almen of vab@almen-info.nl

Doelstelling van de vereniging:
De vereniging heeft ten doel: het behartigen van de belangen van de inwoners van het dorp Almen.

Beleid:
De vereniging probeert dit te bereiken door: het optreden als overlegorgaan met de gemeentelijke overheid en andere overheden en organisaties bij vraagstukken van algemene aard betreffende het dorp Almen. 

Functie en namen van bestuurders:
Voorzitter: Gertie Tuller
Secretaris: Anja Harkink
Penningmeester: John Hendriks 
Vice-voorziter:Herman Minkjan
Algemene bestuursleden: zie website

Beloningsbeleid:

De VAB is afhankelijk van vrijwilligers, die hiervoor niet worden betaald. In specifieke gevallen kunnen gemaakte onkosten worden vergoed. Voor aftredende bestuurs- of commissieleden wordt een attentie aangeboden, als dank voor gedane inzet.

Actueel verslag van uitgeoefende activiteiten: 
Hiervoor verwijzen we u naar de website van Vereniging Almens Belang. Financiële verantwoording wordt afgelegd op de jaarlijkse ledenvergadering, zoals in de Statuten is bepaald.

Lopende projekten  Steunpunt De Linde

  Wij zijn ook tevreden dat de vele gespreken over de ontmoetingsruimte in De Linde hebben geleid tot het voorlopig in stand houden van deze ruimte. Veel partijen hebben grote inspanning gedaan, waarvoor complimenten.

  Het jaar 2017 zal in ieder geval de bestande ruimte in stand worden gehouden. Onderzoek zal uitwijzen of (met aanpassingen in het gebouw) met een kleinere ruimte toe kan. De huidige ruimte kan dan tot één of twee woningen worden omgebouwd.

  Het beheer en de exploitatie wordt door Stichting Ons Huis overgenomen. Met IJsseldal Wonen (eigenaar van het complex) wordt hiervoor een overeenkomst gesloten. Vanuit de Superrr wordt inzet verleend in de schoonmaak en tuinonderhoud.

  In zijn totaliteit moeten de exploitatiekosten van het gebouw omlaag. Een gedeelte van het beheer en de exploitatie zal door Stichting Ons Huis overgenomen worden. Omdat bij voorbaat niet alle kosten helder zijn zal 2017 gelden als overbruggingsjaar.  Vitale Accommodaties

  Almen  kan verder met accommodaties ondanks wegvallen exploitatiesubsidie.

  Op 6 december 2016  heeft de gemeenteraad ingestemd met het voorstel om een investeringskrediet beschikbaar te stellen voor het accommodatieplan in Almen. Met het accommodatieplan reageren we op de aanstaande bezuinigingen die Ons Huis en Ovéra gaan raken per 2017.

  Onder andere via de Almenak hebben wij de Almense bevolking vanuit de VAB met regelmaat geïnformeerd over het plan dat in nauwe samenwerking met SAA (Stichting Almense Accommodaties), Ovéra, Ons Huis en SV Almen tot stand is gekomen.

  In het voorjaar van 2015 werden we opgeschrikt door het nieuwe accommodatiebeleid van de gemeente Lochem; er moest flink bezuinigd worden op de subsidies voor sportaccommodaties en dorpshuizen. Per 2017 loopt Ons Huis € 14.000 exploitatiesubsidie per jaar  mis en de SAA (tbv. Ovéra) € 18.000 per jaar. Het beleidskader gaat er verder van uit dat Almen geen sportzaal nodig heeft als kernfunctie en alle onderhoudsverplichtingen komen daarbij te vervallen.

  Sindsdien hebben bovenstaande partijen om tafel gezeten om te bezien hoe alle accommodaties zelfstandig open kunnen blijven.  De inzet is het realiseren van een  fysieke verbinding tussen Ons Huis en sportzaal. Het plan omvat daarnaast een breder scala van duurzaamheidsmaatregelen, ook voor de voetbalaccommodatie (welke ook onderdeel is van SAA).

  Het plan:

  • De ruimte tussen de Sportzaal Almeloë en Ons Huis wordt dichtgemaakt, zodat er een fysieke verbinding komt tussen beide gebouwen. Deze ruimte wordt ingericht als verblijfruimte, waar ook plek is om een drankje te nuttigen. Dit wordt ook de ingang voor de sportzaal.

  • Aan de noordzijde van het gebouw komt er, vanuit deze ruimte, een overdekte gang naar Ons Huis.

  • De huidige kantine en bestuurskamer zijn “over” en worden verbouwd en verhuurd aan een fysio-praktijk.

  • De smalle tribuneruimte wordt een gang en deze wordt doorgetrokken naar de hal, om naar de kleedkamers te lopen. De kleedkamers en douches blijven bestaan.

  • Om vanuit de verblijfruimte toch weer in de sportzaal te kunnen kijken, worden er in de achterwand twee raampartijen gemaakt; hiervoor worden twee van de drie wandrekken verplaatst naar de muur aan de kleedkamer zijde.

  Door de samenwerking hopen we de accommodaties rendabel te kunnen exploiteren:

  • Door plaatsing van zonnepanelen op de sportzaal kunnen de sportzaal en Ons Huis hun eigen elektriciteit opwekken.

  • Gezamenlijke inkoop, schoonmaak, verzekering  en beheer.

  • Het plaatsen van dubbelglas, kunststof kozijnen en geveldelen in de kantine van SV Almen.

  • De verhuur van een deel van het gebouw levert extra inkomsten op.

  De samenwerking biedt ook de mogelijkheid om  nog meer gebruik te maken van elkaars ruimtes.

  Het projectplan is goedgekeurd door de gemeente zowel ambtelijk als bestuurlijk (College van B&W) en sinds dinsdagavond ook unaniem door de gemeenteraad. Het investeringskrediet van de gemeente bedraagt € 277.370,=. Hier zijn wij natuurlijk heel blij mee. De SAA kan nu aan de slag om opdracht te geven voor de zonnepanelen en de nieuwe kozijnen bij de voetbal. Vanwege aanvullende subsidies moeten deze voor 1 april 2017 worden uitgevoerd. Daarnaast gaat een bouwcommissie aan de slag om de aanpassingen aan Ons Huis en sportzaal verder voor te bereiden.

   

  ---------

   

  De VAB laat onderzoek uitvoeren door een werkgroep naar de mogelijkheden tot behoud van de functies en voorzieningen. Directe aanleiding is de sportclustering in Almen, waarvan de eerste fase inmiddels is gerealiseerd.

  De werkgroep bestaat uit vertegenwoordigers van:

  • Vereniging Almens Belang
  • Dorpshuis Ons Huis
  • Stichting Almense Accommodaties
  • Omnivereniging Ovéra
  • SV Almen
  • Almense Tennis Club
  • OBS Julianaschool

  Het behoud van functies en voorzieningen vraagt van alle betrokkenen (inwoners, organisaties, verenigingen, bedrijven) een actieve bijdrage en een andere wijze van samenwerking, gericht op in stand houden en verbeteren van de leefbaarheid van Almen. Het gemeentelijk sport- en accommodatiebeleid vormen hiervoor een belangrijk kader.

  De gemeente Lochem is betrokken bij het onderzoek, mede vanuit Rural Alliances, als ook de VKK en Federatie van Dorpshuizen.

   

  In februari 2015 heeft de werkgroep VAA haar eindrapportage van het Project Vitale Accommodaties Almen in de bestuursvergadering van de VAB gepresenteerd. Wij complimenteren de werkgroep met de wijze waarop dit rapport in samenwerking met bewoners en vertegenwoordigers van organisaties tot stand is gekomen.

  Het eindrapport is een bondig en leesbaar document geworden met concrete actiepunten die door de trekkers die genoemd worden in het rapport opgepakt kunnen worden. Daarnaast heeft de werkgroep aanbevelingen gedaan aan de deelnemende partijen om op korte termijn koersbepalende standpunten in te nemen.

  Er is genoeg werk aan de winkel voor de beheerders van de verschillende accommodaties en de VAB om het voorzieningenniveau in ons dorp op peil te blijven houden.

  Daarbij komt ook het gegeven dat de gemeente Lochem aan haar Accommodatiebeleid een (te) forse bezuinigingsopgaaf heeft gekoppeld. De bezuinigingen omvatten €150.000 structureel over alle dorpshuizen en nog eens € 160.000 over alle overige gemeentelijke accommodaties.

  De kaders van dit beleid wordt nu alle kernen gepresenteerd. Bij ons was deze presentatie op 11 maart. Almen heeft een kleine voorsprong door het VAA onderzoek.

  Het rapport en de bijlage zijn te lezen via onderstaande links

  VAA rapport februari 2015

  VAA rapport bijlagen
  Bouwkavels Almen-Zuid 2a

  14 september 2016

  In Almen zijn diverse kavels te koop, in verschillende prijsklassen en groottes. Nieuw zijn de kavels op Het Erf met een unieke ligging aan de zuidzijde van het dorp nabij De Berkel. Vroeger was op deze plek een agrarisch bedrijf gevestigd. Authentieke elementen van dit voormalige boerenerf blijven behouden, zoals de oorspronkelijke boerderijwoning en de oude linde.  

  De kavels

  Welke kavel u ook kiest, u kunt hier een woning bouwen die helemaal voldoet aan uw woonwensen. U kunt zelf met een architect en aannemer een huis ontwerpen en bouwen. Geheel naar eigen wens en smaak. Meer informatie over de beschikbare kavels, zoals de ligging, de grootte en de prijs, vindt u op www.lochem.nl/bouwkavels en www.lochem.nl/wonen-leven-vervoer/wonen-en-leefomgeving/bouwkavels/almen/het-erf-almen/

  Loting

  Voor de uitgifte van bouwkavels hanteert de gemeente Lochem een lotingsysteem. Daarbij kan iedereen zich aanmelden en een voorkeur opgeven voor één of meer bouwkavels. Aanmelden kan via een formulier deelname loting bouwkavel. Loting en toewijzing gebeurt door notaris Smook in een openbare zitting.

  Aanmelden

  Tot 14 oktober 2016 12.00 uur kunt u het formulier inleveren bij: Notariskantoor Smook, Rustoordlaan 31, Eefde, Postbus 2018, 7210 ZG Eefde, telefoon (0575) 51 45 34, www.notarissmook.nl.

  Vragen?

  Als u vragen hebt over de bouwkavels die de gemeente aanbiedt in het plan Het Erf in Almen, dan kunt u terecht bij de afdeling Financiën, team Vastgoed, telefoon (0573) 28 92 22.
  Woningbouwplan Almen-Zuid i.s.m. Bouwbedrijf Geers

  Samen met Bouwbedrijf Geers organiseerden wij op vrijdagavond 10 juli 2015 een inloopavond met de presentatie van de nieuw te bouwen woningen in Almen;

  - 4 starterswoningen aan de Berkelweg, te bouwen op het erf van de voormalige boerderij 
        van Klein Kranenbarg en grenzend aan het trapveldje van de Julianaschool.
   
  - 3 levensloopbestendige woningen aan de Gravenweg tegenover de Linde.

  De gemeente Lochem was aanwezig met informatie over de startersleningen en bestemmingsplanprocedure.

  Belangstellenden konden via het aanmeldingsformulier in de weken daarna tot 15 augustus de interesse kenbaar maken met daarbij aangegeven de voorkeur(en) voor welke woning(en).

  Folder en reactieformulier Levensloop

  Folder en reactieformulier starters

  Starterslening Lochem


  Voor de 3 levensloopgeschikte woningen hebben zich precies 3 gegadigden aangemeld. Allemaal Almenaren. Deze personen informeren we binnenkort nader over de te volgen lotingsprocedure.

  Om te kunnen starten met de bouw van de starterswoningen hebben we nog aanmelding nodig. Hiervoor is de aanmeldingstermijn verlengd tot 15 september. Maak snel je interesse kenbaar en informeer bij de gemeente Lochem naar de mogelijkheden voor een (aanvullende) starterslening!

  Geinteresseerden die nog willen reageren voor een levensloopgeschikte woning, kunnen dat doen, maar komen eerst op de reservelijst.


   Artist Levensloopwoningen GeersImpressie 3 Levensloopwoningen

  Artist Starterswoningen GeersImpressie 4 Starterswoningen

    

  ------

  De gemeenteraad heeft in februari 2015 ingestemd met een gewijzigd plan voor Almen-Zuid. Dit voor een betere aansluiting op de vraag naar goedkope starterswoningen en levensloopbestendige woningen. Belangrijke wijzigingen dus voor het gedeelte waar de drie (dure) kavels van de gemeente waren voorzien. Voor een deel hiervan kunnen we nu verder om met partijen het plan verder te ontwikkelen.

   

   ------

  De Vab organiseerde op 28-02-2014 de 1e informatie avond over de plannen die de VAB in samenwerking met aannemersbedrijf Geers ontwikkelt. Deze plannen betreffen de bouw van woningen op het kavel Whemerweg, Gravenweg in het plan Almen zuid 1. 7 namen van belangstellenden werden genoteerd. Een fraai resultaat waar de werkgroep "lef in wonen" blij mee is. Er kunnen zich echter nog meer belangstellenden aanmelden. Op deze plaats vind U de 1e schetsen. De werkgroep streeft er naar om de verkoop prijzen tussen de € 150.000,- en     € 170.000,- te laten uitkomen. Belangstellenden kunnen het aanmeld formulier invullen en opsturen naar vab@almen-info.nl 

   

   

   
  Woningbouw Fase 1

  In het plan van de woningbouw Almen zuid zijn nog kavels te koop.
  Inlichtingen hierover op de website van de gemeente Lochem http://gemeente.lochem.nl/wonen-leven-vervoer/wonen-en-leefomgeving/bouwkavels/

  ----------

  Zoals in de Almenak werd aangekondigd heeft een ontwikkelaar, ProZero,  een plan voor woningbouw in Zuid 1 ontwikkeld. Het gaat om een rij van 3 woningen en 2 onder-een-kap.
  De VAB is blij met het resultaat. Geïnteresseerden kunnen een kijkje nemen via www.prozero.nl en zich in contact stellen met ProZero.

  Lees hieronder het persbericht van 16 december 2013:

  ProZero 16-12-2013

  ----------

  Op 17 maart 2015 wordt laatste berichten gestart met de bouw door ProZero. Er is nog slechts één woning (2/1-kap) te koop. Zie de website van ProZero voor meer informatie!
  Wandel en fietspaden Almen

  Er is een werkgroep gestart om de wandel- en fietspaden in en rond Almen in kaart te brengen. Hierbij wordt gekeken wat er nodig is om het touristisch actratief te maken. Te denken valt aan bewegwijzering en straatmeubileer.

  Dit alles wordt in een plan omgezet waar en sponser voor gezocht wordt die, samen met de gereserveerde gelden van de VAB, voor de uitvoering kan zorgdragen.
  Verkeer en verkeersveiligheid

  Almen kent weinig problemen op het gebied van verkeer en verkeersveiligheid. Zoals te lezen in ons dorpsplan zijn er toch enkele aandachtspunten, waaronder de kruising Almenseweg-N346.

  In de tweede helft van 2013 heeft de VAB opnieuw diverse keren contact gehad met verschillende instanties hierover. (gemeenten Zutphen en Lochem, de provincie en Veilig Verkeer Nederland).

  De provincie Gelderland heeft ons in december jongstleden laten weten dat voor het jaar 2016 groot onderhoud staat gepland voor de N346. In een voorafgaande knelpuntenanalyse zal deze kruising worden bekeken.

  De VAB dringt aan op een rotonde. Het rapport van VVN ondersteunt dit voorstel in het kader vanuit hun visie "Duurzaam Veilig". Voor de korte termijn is de provincie voornemens kleine aanpassingen te verrichten die de verkeersveiligheid moeten verbeteren.

   

  In de zomer van 2014 kregen we steun van de colleges van B&W van drie gemeenten; Lochem, Zutphen en Bronckhorst. Ze zullen bij de Provincie aandringen op een rotonde, als meest veilige oplossing. Zo was De Stentor te lezen.

  Half januari presenteerde de Provincie haar plannen voor deze weg, uit te voeren in 2016.

  Voor de kruising Almenseweg zijn er twee alternatieven uitgewerkt. Helaas (nog) niet de door ons zo gewenste rotonde.


  De Provincie wil de situatie wel aanpakken met het onderhoud in 2016. Het onderhoud richt zich hoofdzakelijk op de parallelweg, over de gehele route (zuphen-Lochem).

  De kruising is nu wel in de plannen opgenomen. Gelukkig ziet met de onveilige situatie alhier in.


  Wij hebben alleen ernstig twijfel of het nu veiliger gaat worden op de kruising. De situatie met een midden-geleider is volgens ons geen totaaloplossing/-verbetering.


   

  De informatie is te vinden op  http://www.gelderland.nl/4/N346/N346-Zutphen-Lochem.html   ( De kruising bij Almen staat op kaart deel 4.)

   

   

  Snel internet buitengebied

  In de tweede helft van 2016 is de gemeente Lochem bezig geweest om samen met het bedrijf CIF te komen tot de aanleg van een glasvezelnetwerk in het buitengebied van Lochem.

  In dat verband is steeds regionaal opgetrokken met de Achterhoekse gemeenten.

  Het probleem waar men op dit moment tegenaan loopt is dat CIF geen definitieve planning kan afgeven voor wat betreft de vraagbundeling en de aanleg van het glasvezel netwerk voor het merendeel van de gemeenten in de Achterhoek.

  De reden hiervan zou zijn dat CIF bij de aanleg wordt geconfronteerd met hogere aanlegkosten. CIF heeft in gesprek met de Achterhoekse gemeenten uitgelegd wat de oorzaken zijn en aangegeven eerst onderzoek te gaan doen naar de mogelijkheden om deze kosten op te vangen.

   

  Berkelland en Winterswijk wel aangelegd
  In Berkelland en Winterswijk is afgelopen zomer de vraagbundeling succesvol afgerond. Meer dan 50% van de inwoners heeft zich aangemeld en een abonnement afgenomen. CIF komt de belofte van aanleg na en is daar inmiddels ook mee begonnen. Voor deze inwoners heeft het dus geen gevolgen. De glasvezel wordt aangelegd volgens het huidige aanbod van € 9,95 vastrecht per maand en de kosten van het abonnement. Wat deze actuele ontwikkelingen voor de overige gemeenten betekent gaat CIF nu in beeld brengen.

   

  Teleurgesteld maar vastberaden
  Gemeenten hebben zeer nadrukkelijk de teleurstelling uitgesproken richting CIF over deze tegenvaller. Inwoners zitten letterlijk te springen om een snelle internetverbinding en de dorpsbelangenorganisaties staan in de startblokken om de inwoners van het buitengebied enthousiast te maken voor aanleg vaan de glasvezel. De verschillende wethouders hebben er bij CIF op aangedrongen om zo snel mogelijk met oplossingen te komen. Alle partijen zijn vastberaden om het buitengebied van de Achterhoek van glasvezel te voorzien. Ook in het recente overleg is nogmaals het commitment naar elkaar uitgesproken om de glasvezel te realiseren.

   

  Marktonderzoek onder inwoners buitengebied

  CIF heeft aangegeven dat ze onderzoek gaat doen naar een manier om deze hogere kosten op te vangen. Onderdeel daarvan is een marktonderzoek onder de inwoners van het buitengebied. Dit onderzoek moet volgens CIF inzicht geven in de mogelijkheden om de inwoners een passend aanbod te doen voor het afnemen van de glasvezel. CIF kan nu nog geen uitspraken doen wat dit betekent voor het huidige aanbod van € 9,95 vastrecht en verwacht daar eind januari 2017 duidelijkheid over te kunnen geven.

     Gerealiseerde projecten  Bankjesproject en wandelroute (reserveringen)

  Onderdeel van de herinrichting van het berkeldal is de aanleg van een wandelpad. De VAB reserveert vanuit de subsidiemaatregel "snelle maatrgelen" van de gemeente voor het plaatsen van bankjes, onder andere langs dit pad.

  Meer zitgelegenheden is een wens die bij het Dorpsplan naar voren kwam.

  Bij de opening van de buurtsuper Superrr (voorheen Attent+) heeft de VAB ook een zitbank aangeboden.

  De bank bij de Spitholterbrug wordt hersteld en er komt tevens een extra bank en tafel bij, zodat hier een mooi rustpunt ontstaat.
  Sportclustering

  Fase 2 : Het bouwen van een nieuwe sportzaal voor 2017.

  Het terrein van de oude sportzaal en eventueel omliggende ruimte zou de bestemming bouwlocatie kunnen krijgen.

  Op 30 augustus 2012 wordt SAA opgericht.

  De Stichting Accommodaties Almen is een overkoepelend orgaan van de in de eerste plaats de sportverenigingen in Almen. Het is de bedoeling dat SV Almen en OVÉRA als eerste toetreden tot de nieuwe beheerstichting.

  Fase 3 : Het integreren van de tennisvereniging en de aanleg van tennisvelden bij de reeds gerealiseerde sportaccommodatie.

  Rond 2020 moet dit zijn afgerond.
  Parkeerplaatsen Berkelweg

  Alle mensen die meegeholpen hebben met het inrichten van de parkeerplaats bij het zwembad, willen wij via deze weg heel hartelijk bedanken.
  Speciaal woord van dank voor Loonbedrijf Almen Harfsen, die hun mini-kraan belangeloos ter beschikking hebben gesteld.

  Het gebied vroeg om een duidelijkere inrichting, daar de beschikbare ruimte op drukke dagen niet efficiënt gebruikt werd. Samen met de gemeente is hiervoor een plan uitgewerkt. Voor het nieuwe seizoen ligt het er mooi bij.

  Van de gemeente vragen we nog een verwijzing voor langparkeerders, zodat deze niet op/rond het schoolplein hoeven te staan. 

  Het resultaat mag gezien worden!

  berkelweg 2        berkelweg 1
  Whats app buurtpreventie

  In Almen is sinds 2014 een Whats app buurtpreventie gestart. De bedoeling van dit snelle berichtenverkeer is dat buurtbewoners elkaar snel kunnen informeren over onraad, inbrekers etc. en de vluchtroute van de daders kunnen volgen. 

  Uitgangspunt van de buurtpreventie is, dat de SAAR regels in acht worden genomen.

  S = Signaleren

  A= Alarmeren, dit is bij een verdachte situatie eerst 112 bellen

  A= Appen naar de leden van de whats app groep en daarin vermelden dat je 112 gewaarschuwd hebt

  R= Reageren, al dan niet besluiten om met de buren op het onraad af te gaan 


  De politie die op 112 uitrukt zal altijd weer contact opnemen met de melder van het onraad. Het is dan dus de bedoeling dat deze door de andere leden van de groep op de hoogte is gehouden van waar de inbreker zich begeeft. 


  Daarnaast is een whats app buurtpreventie het meest succesvol wanneer het alleen voor onraad gebruikt wordt. Komt er dan een bericht uit de groep dan wordt die meteen serieus genomen. 

  De telefoonnummers van de groepsbeheerders zullen we periodiek ook in de Almenak publiceren zodat mensen die niet over Whats app beschikken toch onraad kunnen melden zodat anderen met dit systeem inbrekers kunnen volgen. 


  Er zijn 5 groepen geformeerd en het dorp is over deze groepen verdeeld. Elke groep kan maximaal 50 personen bevatten. Mocht een groep meer dan 50 aanmeldingen hebben dan wijst de groepsbeheerder een 2e beheerder aan. 

  Elke beheerder zal ook de gegevens van de 4 andere beheerders aan zijn/haar groep toevoegen zodat heel het dorp een fractie na de eerste melding geïnformeerd wordt. 


  Een ieder die mee wil doen met de Whats app buurtpreventie kan zich rechtstreeks aanmelden bij de groepsbeheerder van de straat waarin hij/zij woont.

   

  Voor meer informatie klik door naar deze instructiefilm : http://youtu.be/5_PIoX6PAMs 


  Actualisatie dorpsplan 2013-2018

  In de jaarvergadering van 10 april 2013 is het geactualiseerde dorpsplan vastgesteld. Dit nadat het concept een maand ter inzage heeft gelegen en de ontvangen reacties zijn verwerkt. Als basis voor de actualisatie diende de onderwerpen die op de jaarvergadering van 2012 zijn opgehaald. Zo ook de wensen die zijn geuit bij onze stand tijdens de Kerstmarkten van 2011 en 2012.

  Na de zomer is gewerkt om van de ruwe tekst weer een boekwerkje te maken. Het boekje zal onder meer worden aangeboden aan de gemeenteraadsfracties.

  Kernwethouder Jan Kottelenberg mocht onlangs het eerste exemplaar in ontvangst nemen. De gemeente heeft middels een subsidie bijgedragen aan de actualisatie van het dorpsplan.

  dorpsplan wethouder

   

  U kunt hier het Dorpsplan 2013 - 2018 nalezen.

    

  Hieronder de link naar het tekstdocument. (printvriendelijke versie)

  Dorpsplan actualisatie 2013-2018
  Herinrichting Berkeldal / landgoed de Rees

  De Berkel mag tussen Almen en Zutphen weer meanderen. Daardoor wordt het water schoner en het Berkeldal natuurlijker. Ook komt er meer gelegenheid voor recreatie. Het zwembad krijgt meer ruimte voor de ligweide en de Berkel is straks beter bereikbaar vanuit het centrum van Almen. De stuwen Besselink en Warken worden passeerbaar voor vissen.

  Klik hier om naar een informatiefilm van het Waterschap te gaan, met daarin Joost Dijksman en Jan Tuitert aan het woord.

  Verwijderen rioolwaterleiding van Lochem naar Zutphen

  Het waterschap verwijdert in de eerste helft van 2013 de rioolwaterleiding in het Berkeldal tussen Lochem en Zutphen. Deze leiding is niet meer in gebruik sinds 2012. Toen is een nieuw (gescheiden) rioolwatertransportsysteem aangelegd. Met het verwijderen van de oude oude leiding komt er ruimte om delen van de Berkel tussen Zutphen en Lochem weer te laten kronkelen. De werkzaamheden duren tot november 2013.
  Voor meer informatie hierover, klik dan door naar: http://www.wrij.nl/
  Door naar de finale van de dorpsvernieuwingsprijs

  Zaterdag 21 was de grote finale. De prijs ging naar Zieuwent. Lees hier het verslag van de jury.

  Juryrapport DVP 2013

   

  Almen is door naar de finale van de dorpsvernieuwingsprijs. In het totaal hebben elf dorpen uit heel Nederland zich aangemeld. Acht dorpen gaan door naar de finale.De Nederlandse Dorpsvernieuwingsprijs is een prijs voor dorpen die op een innovatieve manier aan de leefbaarheid werken. Bijvoorbeeld door vernieuwende activiteiten op te zetten en daarmee een bijdrage te leveren aan de sociale cohesie en de duurzaamheid van het dorp. De prijs wordt elke twee jaar uitgereikt en wordt georganiseerd door de LVKK, deels gefinancierd door het Ministerie van BZK. Het winnende Nederlandse dorp dingt in 2014 mee naar de Europese Dorpsvernieuwingsprijs.

  Op 21 september wordt in Kootwijkerbroek de winnaar van Nederland bekend gemaakt. De criteria die gelden voor de Nederlandse Dorpsvernieuwingsprijs zijn nagenoeg gelijk aan die van de eveneens tweejaarlijkse Europese Dorpsvernieuwingsprijs. Deze prijs wordt georganiseerd door Europäische Arge, Landentwicklung und Dorferneuerung. Deze Weense organisatie wil zo goede voorbeelden van activiteiten en initiatieven op het gebied van dorpsvernieuwing en plattelandsontwikkeling onder de aandacht brengen en delen met actieve dorpen in heel Europa. Dit betekent dat wordt ingezoomd op vernieuwende initiatieven gericht op versterking van de sociale samenhang in het dorp.De Dorpsvernieuwingsprijs is een prestigieuze prijs. De winnaar krijgt behalve een oorkonde veel aandacht van de media en kan rekenen op extra bezoekers. Maar bovenal is het een erkenning van de inzet van de gemeenschap.
   
  De jury van de Nederlandse Dorpsvernieuwingsprijs heeft beslist welke dorpen tot de finale doordringen. Het zijn de dorpen Almen, Beltrum, Kronenberg, Merselo, Varsselder Veldhunten, Veeningen, Zegge en Zieuwent.

  De jury, bestaande uit Ger Koopmans (waarnemend burgemeester van de gemeente Stein en ex-Kamerlid CDA), Ronald van der Giessen (directeur Oranje Fonds), Frank van Bussel (directeur KNHM) en Jim Bakker (Kootwijkerbroek; winnaar editie 2011) bezocht in de week na Pinksteren alle finaledorpen.

   

   
  Zomer in Gelderland

  Op woensdag 21 augustus komt TV Gelderland naar Almen voor het programma Zomer in Gelderland. Die dag mag Almen aan de kijkers laten zien waarom Almen het mooiste dorp van Gelderland is. Ook krijgen we ’s morgens een opdracht. We moeten dan met z’n allen het decor maken voor de live uitzending vanaf 18.15 uur. Dat is een flinke uitdaging, maar met zoveel aanpakkers en creatieve mensen in ons dorp moet dat lukken. Via de link van Zomer in Gelderland www.zomeringelderland.nl krijg je een indruk van het programma.

  Het programma bestaat uit verschillende onderdelen en opdrachten. Zo krijgen wij een opdracht om een scene over Almen uit te beelden genaamd: 'kijk ons eens'. In 4 minuten mogen wij laten zien wat Almen zo bijzonder maakt. Verder staat er weer een opdracht op het programma die de hele dag in beslag neemt. Dat kan van alles zijn, niet specifiek een decor of thema zoals voorgaande jaren. En natuurlijk de losse opdrachten waar ook weer veel punten mee te verdienen zijn.

  Anders dan andere jaren is er nu een onafhankelijke jury. Een deel van deze jury zal Almen op de fiets verkennen en beoordelen op onder andere de schoonheid en de gastvrijheid. Daarnaast zal de jury alle opdrachten beoordelen. Er kunnen punten gehaald worden die omgezet gaan worden naar euro's voor het goede doel.

  Maar de punten tellen ook mee voor de eretitel: de mooiste plaats van Gelderland. Heel Gelderland kan online stemmen op Almen. Die stemmen samen met de behaalde punten bepaalt de eindstand.

   

  Almen heeft een prachtige dag beleeft en heeft de volle score gehaald 1000,00 euro voor muziekvereniging Juliana om muziek te kopen voor de jeugdopleiding.
  Kern met Pit 2012

  Almen werd derde (€ 1.000,00) tijdens de nationale wedstrijd van een Kern met Pit in Utrecht. Haarlem (Noord Holland) ging met de eerste prijs (€ 3.000,00) naar huis en Kraggenborg (Flevoland) behaalde de tweede prijs (€ 2.000,00). De jury was van mening het project van Koekange, Drenthe, ook een prijs verdiende. Dit dorp ging dus met de vierde prijs naar huis. Alle projecten zijn te zien op de site van www.kernmetpit.nl en dan naar de projecten uit 2012.Almen kreeg veel complimenten van de jury. Het clustermodel zou zo in andere kernen uitgerold kunnen worden. Het filmpje dat in Utrecht vertoond is, is te bekijken via
  Sportclustering Fase A

  De diverse sportverenigingen spelen een belangrijke rol binnen Almen. Om de teruglopende ledenaantallen, daardoor teruglopende inkomsten en de beheerfunctieproblematiek, te ondervangen is er voor clustering gekozen.

  Op initiatief van de VAB, SV Almen, OVÉRA en ATC is hiervoor in samenwerking met de gemeente Lochem een plan van aanpak bedacht. Er is gekozen voor renovatie en nieuwbouw aan de Binnenweg, op het terrein van SV Almen. Om de clustering kracht bij te zetten werd op 30 augustus 2012 de Stichting Almense Accommodaties opgericht.SV Almen en OVÉRA hebben de intentie uitgesproken om als eerste in deze overkoepelende stichting te stappen. De tennisvereniging sluit later mogelijk aan. Na onderzoek op haalbaarheid heeft men gekozen om de clustering in drie fases uit te voeren:

  Fase A : Renovatie en nieuwbouw kleedkamers locatie SV Almen.

  In april 2012 wordt daadwerkelijk een begin gemaakt met de werkzaamheden voor fase A van de sportclustering. SV Almen is kartrekker van deze fase. Veel vrijwilligers melden zich om te helpen bij het strip –en sloopwerk en de wederopbouw van de accommodatie. De hele zomer werken meer dan honderd vrijwilligers aan het project. Op 1 september 2012 worden de nieuwe en vernieuwde ruimtes  feestelijk in gebruik genomen.
  Winkelvoorziening

  Support&Co is bezig met het uitrollen van een zorgkompas. Onder de naam Zorggarant Thuiszorg biedt Support huishoudelijke hulp aan bij gemeentes. Ook in Lochem doet Zorggarant Thuiszorg mee.  Het doel is wederom om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een werkplek te geven. In maart of april wordt bekend of Zorggarant Thuiszorg de zorg in Lochem gaat leveren.
  Nieuwbouw Almen Zuid 1

  In het plan Almen Zuid 1 zijn kavels te koop, echter tot een wezenlijke uitbreiding van koopwoningen heeft dit nog niet geleid.

  In het buitengebied is het karakter niet verstoord door veel nieuwbouw. Rood voor rood heeft in het buitengebied in beperkte mate plaatsgevonden.

  Al met al een fraai resultaat. Er zijn echter ook zorgen. De woningmarkt is de afgelopen jaar fors veranderd. De huizenmarkt zit landelijk op slot, en ook in Almen is dat duidelijk merkbaar. De verkoop van kavels in Almen Zuid 1 voldoet niet aan de verwachtingen uit 2007. Starters kunnen minder lenen en huiseigenaren blijven zitten omdat woningen slecht te verkopen zijn.

  De meest gehoorde opmerkingen tijdens de ledenvergadering van de VAB in 2012 over dit onderwerp zijn:

  De nieuwe woningen voor senioren zijn een mooie start ten behoeve van doorstroming, maar niet voldoende. Er is nog zeker behoefte aan meer goedkope huurwoningen voor starters. Er is de suggestie om een jongerenbijeenkomst te organiseren door de VAB om hun kant van het verhaal te horen.
  Aanleg glasvezel in de kern

  De VAB ontvangt € 530,00 van Glashart voor de medewerking om glasvezel in Almen aan te kunnen leggen. De VAB besluit dat er € 250,00 naar muziekvereniging Juliana gaat en € 250,00 naar OVÉRA. Deze verenigingen hadden zich ook gemeld bij Glashart. Omdat er eerder een afspraak met de dorpsraden was gemaakt, heeft de VAB het tegoed voor Almen ontvangen.

  In 2011 is in Almen en de andere kernen van Lochem door Reggefiber een geheel nieuw glasvezelnetwerk aangelegd en begin 2012 zijn de laatste woningen hierop aangesloten. Het is een supersnel netwerk voor telefonie, TV, internet. De dorpsraden van de gemeente Lochem hebben er gezamenlijk bij Reggefiber op aangedrongen dat na Laren, waar reeds langer een glasvezelnetwerk van Reggefiber bestond, ook de andere kernen kunnen worden ontsloten. De VAB heeft ervoor gezorgd dat meer inwoners van Almen dan aanvankelijk de bedoeling was een aansluiting hebben gekregen. Helaas is het niet gelukt om de Scheggertdijk hierbij te betrekken. Andere intiatieven hiertoe zijn ook niet gelukt of afgewezen door Reggefiber.

  Glasvezel in Almen
  HartVeilig wonen

  AED

  Een Automatisch Externe Defibrillator, afgekort een AED, is een toestel dat gebruikt wordt bij een persoon met een acute circulatiestilstand. Met een AED kunt u een elektrische schok toedienen om het hart weer in een normaal ritme te brengen. Het is belangrijk om een hartstilstand zo snel mogelijk te herkennen en zo snel mogelijk hulp te bieden.

  U herkent een AED aan het beeldmerk:
  Herinrichting schoolplein, dorpsplein en speelveld

  NIEUWSBRIEF Julianaschool
  2010-2011 nummer 8
  09 december 2010

  Het schoolplein.
  Eindelijk is het zo ver . . .! De provincie heeft in al haar wijsheid beslist dat ze subsidie toekent aan ons plan voor een nieuwe inrichting van ons plein. Het plan gaat door!! HOERA!!
  Nu worden er afspraken gemaakt om met de aanleg te beginnen. Hierbij spelen temperaturen een belangrijke rol, maar we hopen na de winter snel te kunnen starten met de aanleg.
  Hierbij bedanken we alle mensen en organisaties die zich zo enorm hebben ingezet om dit voor elkaar te krijgen. Geweldig!! BEDANKT!! De kinderen (èn ouderen) in Almen zijn hier heel blij mee.

   Geschiedenis Schoolplein
  Gebiedsvisie 2009

  Gebiedsvisie Almen (vervolg Dorpsvisie 2007)

  kaart
  Dorpsplan 2007

  Dorpsplan Almen
  Jaarverslagen

  Hieronder leest u de jaarverslagen van de VAB. De jaarverslagen worden opgesteld door de secretaris, namens het bestuur en vastgesteld tijdens de algemene ledenvergadering.

  Jaarverslag 2016

  Jaarverslag 2015

  Jaarverslag 2014 

  Jaarverslag 2013

  Jaarverslag 2012

  Jaarverslag 2011

  Jaarverslag 2010

  Jaarverslag 2009

  Jaarverslag 2008

  Jaarverslag 2007

  Jaarverslag 2006